Samhället att gå i

Gångsamhället (110302)
Allt här i världen tycks gå mot ökad komplexitet. Så bilsamhället blir inte avvecklat, bara reducerat när fokus flyttas till samvaro och arbete över duken. För att få gång, löpning, cykling och bilar att fungera tillsammans krävs en stor samhällomdaning, som i sin tur kommer att sysselsätta en stor del av befolkningen, denna verksamhet skulle jag vilja kalla för en ”omdaningssektor”, som alltså svarar för att den fysiska staden utvecklas i riktning mot gångsamhället.